Kullanıcı Adı Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 14
Sayı: 1737
Ülkemizde düzenlenen Müzik Festivalleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Halkın müzik zevkinin kalitesinin yükseltilmesinde bir katkısı yoktur.
Lokal müzik eylemleridir, sınırlı sayıda dinleyici kitlesine hitap etmektedir.
Sayıları çok azdır, bu nedenle artırılmalı, daha geniş halk kitlesine ulaşılmalıdır.
Müzik Festivallerine yapılacak akademik işbirliği ile eğitim-öğretim hüviyeti kazandırılmalıdır.
Ülkemizde yeterli sayıda müzik festivali yapılmakta ve yeterli sayıda dinleyiciye ulaşmaktadır.
Ülkemizin daha önemli sorunları var, şimdi festivalin sırası değil.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 


Şu an 57 müzisyen gazete okuyor
 
 
Haberler
 
 

Kültür yatırımı yapana stopaj indirimi! - 19.02.2009Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununda yer alan gelir vergisi stopajı indiriminin uygulanmasına yönelik tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, gelir vergisi stopajı indiriminden, kültür yatırımı ve kültür girişimi belgesi almış kurumlar vergisi mükellefleri yararlanacak.

İndirimin uygulanmasında tam veya dar mükellefiyet esasında vergilendirilmenin bir önemi olmadığı için kamu kurum ve kuruluşlarına ait iktisadi işletmeler, kurumlar vergisi mükellefi olması koşuluyla bu indirimden faydalanacak. Mükelleflerin gelir vergisi stopajı indiriminden yararlanabilmeleri için kültür yatırımı belgesi veya kültür girişimi belgesi almış olmaları gerekecek.

Mükelleflerin ilgili idareye verecekleri aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri, münhasıran belgeli yatırım veya işletmede çalıştıracakları işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, yatırım aşamasında üç yılı aşmamak kaydıyla yüzde 50’si, işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak kaydıyla yüzde 25’i, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecek.

Kültür yatırımı belgesi veya kültür girişimi belgesi belirtilen sürelerden daha kısa olması halinde, belgede yer alan süre kadar yararlanılabilecek. Ancak, belgelerde yer alan sürenin daha uzun olması durumunda, indirimden yararlanılacak süre her halükarda yatırım aşaması için üç yılı, işletme aşaması için de yedi yılı aşamayacak.

Gelir vergisi stopajı indirimi, sadece kültür yatırımı ve girişimi belgesi olan yerlerde fiilen çalıştırılan işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanacak gelir vergisi açısından geçerli olacak. Bu iş yerlerine ilişkin bordrolarda gösterilmiş olsa dahi, fiilen bu iş yerlerinde çalışmayan işçiler açısından indirimden yararlanılması mümkün olmayacak. Ancak, izin, hastalık ve benzeri nedenlerle fiilen çalışılmaması bu şartın ihlali anlamına gelmeyecek.

GELİR VERGİSİ STOPAJI İNDİRİMİNDE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASI

Gelir vergisi indiriminden yararlanan işverenlerce istihdam edilen ücretlilerle ilgili asgari geçim indirimi, Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddesi ile Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara göre hesaplanacak.

İşçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi esas alınarak terkin edilecek azami tutarlar belirlendikten sonra asgari geçim indirimi tutarı mahsup edilecek.

İNDİRİMİN UYGULANMASI

Gelir vergisi stopajı indiriminden yararlanacak olan mükellefler, ilgili döneme ilişkin verecekleri muhtasar beyannamelerinde, çalıştırdıkları tüm işçilere ait ücret matrahlarını beyan ederek bunlara ilişkin vergilerin tahakkuk ettirilmesini sağlayacak. Gelir vergisi stopajı indiriminden yararlanabilmek için muhtasar beyanname ile birlikte "Kültür Yatırımları ve Girişimleri Teşvikine Ait Gelir Vergisi Stopajı İndirimine İlişkin Bildirim" ile kültür belgesinin tasdikli örneği muhtasar beyanname verilecek.

Kültür belgesinin tasdikli örneği indirimden faydalanmaya başlanılan ilk ay verilecek. Bu bildirimin, muhtasar beyannameyi e-beyanname şeklinde verenler tarafından elektronik ortamda, diğer mükelleflerce kâğıt ortamında verilecek.

Gelir vergisi stopajı indiriminden yararlanacak mükellefler, bildirimde yer alan terkine konu olacak vergi tutarını verecekleri muhtasar beyannamenin "Matrah ve Vergi Bildirimi" bölümünde gösterecek.

İndirimden yararlanacak işçi sayısının tespitinde esas alınacak olan belgeler en geç muhtasar beyannamenin verileceği tarihe kadar bu beyannamenin verildiği vergi dairesine, birden fazla vergi dairesine muhtasar beyanname verilmesi halinde ise kurumlar vergisi bakımından bağlı olunan vergi dairesine verilecek.

Belgeli kültür yatırımlarını veya işletmelerini Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ile kiralayan veya devralan kurumlar vergisi mükellefleri de, kalan süre için indirim uygulamasından yararlanacak.

Belge sahibi tüzel kişiliğin şirket ana sözleşmesinin, ortaklık statüsü veya yapısının Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ile değiştirilmesi hali de kalan süre için indirimden yararlanılmasına engel olmayacak.

Bu çerçevede yatırım veya işletmeyi kiralayan veya devralanların indirimden kalan süre kadar yararlanmaları için, bu durumun Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan belgelerle tevsik edilmesi gerekecek.

İndirimin, kültür belgeli işletmelere tanınması nedeniyle Kanunda belirtilen sürelerin tamamlanması halinde işletmeleri devralan kurumlarca indirimden faydalanılamayacak.

Yatırım aşamasında gelir vergisi stopajı indiriminden yararlanan mükelleflerin yatırımlarını işletme aşamasına geçirmemeleri durumunda yararlanılan indirim tutarları kendilerinden tahsil edilecek.

Bu tebliğin yayımından önce kültür belgesi almış olanlar, kültür yatırımı veya girişimi belgeleri kapsamında çalışan azami personel sayısının, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belgelerine işlendiği tarihi takip eden aydan itibaren yatırım aşamasında üç yıl, işletme aşamasında yedi yılı aşmamak kaydıyla gelir vergisi stopajı indiriminden faydalanacak.

Tebliğin yayımından önce düzenlenen kültür belgesine azami personel sayısının işlenmiş olması halinde, azami süreler tebliğin yayımından itibaren uygulanacak.

AA
Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2019